Settimio Mazzarone (Padre Sema)

 

Cchid’ è l’ amuri

 

'Na picciridda

stava liijennu

'nu giurnalettu

c'un capiscia,

e 'a mamma sua,

mentri cusia,

senza pariri

si la gustava.

 

'Na paroledda

c'era dda 'mmienzu,

ca cchiù di l'atri

putia mbrugliari;

 'a picciridda

d'addummannari

tuttu 'u curaggiu

nu ns'u sintia.

 

Cà s'era bbona,

chidda parola,

o malamenti,

nu nsapia ddiri...

 

Sulu na vota

l'ebba a ssintiri;

ma cittu, cittu,

di dua pirsuni...

 

Però a ra mamma

ca si prijava,

ccu li' acu 'mmanu

stannu a gguardari,

si ficia fforrza

d'addummannari,

'na picca russa:

chid’è l’amuri?

 

Risa ra mamma

dintra a ru cori:

- Ci nni vu' bbeni,

 tu, a ra pupidda? _

- Certu - rispùsidi

'a picciridda.

E 'a mamma dissidi:

- Chissu è r' amuri

 

Ma 'a guagliunedda

nu ncapiscla...

- E a mmamma tua,

ficia ppu' chidda,

ci nni vu' bbeni?

- Cchiu dd'a pupidda!

- Beddizza mia,

chissu è r'amuri!

E a ra Madonna

'u nci vu' bbeni

 

Iunsa ri manu

'a guagliunedda;

nu ddissa nnenti,

ma tantu bbedda,

guarda' ru Cielu.

Chissu è r'amuri!

=================

 

'NU GALANTOMU

 

'Nu galantuomo

era bbistutu

ccu ru stifellius,

 bbellu pulitu;

e ssi guardàvadi

tuttu prijatu

 

dintra a ru specchiu:

parla 'nnu zitu!

E ss'allisciàvadi

luonnghi -'i mustazzi,

stannu ccu 'a spera

pù a rraggiunari,

ogni mumentu

supra li tacchi '

ntuornu rutànnusi,

ppi ssi guardari.

Pù, quannu vìddidi

ca ttuttu stàvadi,

cumu vulìadi,

 bbellu a ppuntinu,

si misa 'i guanti,

si j a ppigliari,

dintra, 'u cappieddu

e ru bbastuncinu.

E ssi nni vìnnidi

bbellu a ru specchiu,

c'avìa 'nnu càccavu

'ncapu, 'ncasatu...

- Nu nc’è cchi ddiri -

facia pprijànnusi,

- di sanngu nòbbili

cci signu natu!

E d'ècculu èsciri

mò ccu 'u bastuni

na picca azatu,

'mmienzu a ra via;

ccu 'a capu all'aria,

ccu 'u cuoddu stuortu,

ca cutuliànnusi

s’a pampinia...

 

Ma vi' ca pàssadi

'na rininedda,

e 'u vida e ddìcidi:

- Cumu si' bbieddu!

e ‘i dda, di l’àvutu

- Zzà - pù l'arrìvadi...

'na pizzitedda

’capu 'u cappieddu!

 

=======================

 

A CROZZA DI MUORTU

 

'Na crozza di muortu era mmisa

 di 'ncapu a 'nna tàvula; e a mmia

d'i fossi di l'uocchi guardava:

guardava, guardava e rridia...

Chin'èdi? Chi bbodi? - iu pinzava.

- 'Na crozza di muortu è 'nnu signu

di lampa, ca s'èdi stutata,

di morti c'a ttia s'abbicina...

- Chin'èdi diss'iu - c'ha pparlatu?

- La morti ca sempri camina...

- Ma tu, crozza mia, china sidi?

'Na crozza sign'iu senza numi; ca

tuttu prim'era, e mmò è nnenti.

- Ma cumu tu parli? Ma cumi? –

Ccu'a linngua di tutta la genti...

E bbinnidi ddà 'na guagliuna

ca tutta rimasa spagnata,

ca tutta divinna ttrimanti...

- Cchid'èdi 'sta capu sckurciata?

 - 'Na crozza - iu rispusi - parlanti.

- Mi spagnu! - Nu nt'ha di spagnàri.

'Na crozza ca parla è ra vuci

di tutti i parenti luntani;

'na crozza ca parla è ra Cruci,

'a Cruci ca vena ddumani !

Ma è bbrutta! - 'U nn'è bbrutta. Tu puri

sarai, quann'è ttiempu, accussì.

Scappannu, ccu 'i mani: - Cucù!

mi fici 'a guagliuna - Si, si:

rispùsadi 'a crozza - Anchi tu!

 

E ddani iu rimasi pù sulu

ccu 'a crozza c'aviadi parlatu,

ca nenti pu cchiù mi dicìa.

Ccu Il'uocchi mi l'haiu abbrazzatu:

 'a crozza guardava e rridia.

- Nu rridiri, no; mi si' ssuora.

Tu 'guaii ni fa 'nnanzi a Ddiu;

tu cacci d'u munnu 'u suffriri.

Ma fammi stutari tu a mmia,

no bbidiri all'atri muriri.

 

'A crozza nu rrisidi cchiù:

- Ci vieni - rispusa - anchi tu...

==========================

 

MAMMÀ MIA

 

'Na bbotta lu rilogiu avia ssunatu

stanotti, e d'iu mi signu risbigliatu:

 ccu ddintra 'u cori 'a faccia 'i mammà mia

 e ssupra 'i lavri 'na prighiera a Ddiu.

 Ma no, lu bruttu suonnu nu nn'è bberu,

 m'u dicia 'u cori ca nu nn'è sinceru;

 iddu 'u dicia, ca senza mammà mia,

'u mmi serva 'u campari, 'u nsiervu iu.

 

Mammà lu pianuforti 'u nsa sunari,

u nsa scriviri bbuonu, 'u nsa ccantari;

 ma è mmamma mia, e tténidi 'nu cori

 duvi juriscia 'a chianta di l'amuri;

e d'iu li vuogliu bbeni e 'a bbenidicu

 

e ttuttu 'u cori miu ccani li dicu,

e 'i chiaghi ch'idda tena ddi duJuri

cummigliari cci vuogliu iu, tutti, puri.

Povara mamma! Mò è 'nna vecchiaredda,

e a mmia mi para ancora ggiuvinedda;

'na ggiuvinedda ca nu nn'ha ppassati

tanti duJuri, e 'm piedi li nuttati,

tutti li voti ch'iu nu sstava bbuonu,

tutti li voti ch'è ttrasutu 'u truonu,

dintra a ra casa nostra, e ra timpesta,

e nnu ne'era ppi d'idda juomu 'i festa.

 

Oh mamma, oh mamma, cumu a ttia 'u nei nn'èdi

atri mammi a ssu munnui -- a ttia li pedi

certi mammi 'u nsu' ddigni di vasari

ch'éscianu moni e ffanu dispirari;

ma iu 'u nti vuogliu fari lu ritrattu!

Rènniri ti vulerra cchi mm'ha fattu.

E ss'a rènniri, o mamma, 'u nei riesci'iu,

sicuru, o mamma, ti lu renna Ddiu!

==============

 

Chiova!

 

Chiòvidi!.. E 'ntuornu l'aria

si vadi arrifriscannu;

li cicali siccanti

nu stanu cchiù ccantannu;

sùcanu li radici

dii l'àrvuri, assitati;

vìvanu 'i pampineddi

ca sù ttutti bbagnati;

 

s'àzadi 'u granu e ttuttu

si vadi rinfurzannu;

cuntienti li vignieri

si la vanu cantannu:

s'àpridi 'a terra 'ntera

a bbìviri pur'idda;

i gaddineddi affusi

scutulìanu li sciddi;

e l'acqua ch' è ccaduta

va bbattiannu 'a campagna,

e l' arsura è finuta:

nudd'anima si lagna...

Dintra a ll' anima mia,

'mmeci, 'u nn'ha cchiù cchiuvutu,

e bbiu tuttu siccari,

e ttuttu viu pirdutu;

e ssientu ch'idda vodi

'n'acquicedda abbunnanti

bbella, netta, pietusa,

e tutta rinfriscanti;

ca va cacciannu a purvIri

ca cc'èdi ammunziddata

e 'a rrobba va scupannu

ca si cc' èdi assiccata;

e 'i jacunieddi nuovi

mi fadi àpriri bbieddi,

e mmi duna 'nn'aiutu

ppi ccacciari 'i spiniddi...

Oh mannamila s'acqua,

all'anima, Signuri!

'U mmi li fari pèrdiri

d'u ggiardinieddu 'i juri!

=======================

 

‘U stuortu

 

E cchina, povarieddu, lu vidìa,

si cci mintìadi a rrìdiri, tant'era

pìcciulu, e sstuordicieddu, e ddisgraziatu...

Ma sempri 'mmienzu, 'ntantu, t'u trovavi

- mièrcuri a ra simana - e tt'u vidìi

tutt’ a nna vota a ti tirari a ggiacca,

mentri tu caminavi... Avia sscuvatu,

ch'èradi 'u juornu tuu, chidda jurnata!

E 'u nt'u cacciavi 'i 'ncuoddu, s'u nci'a davi

ancuna cosicedda: - Ah ssu siccanti!...

Cchi tti nni fa d'i sordi ca t'abbuscki?_

dicìadi 'a ggenti - N'hà d'aviri ancunu!...

E d'iddu s'a ridìadi; e rrùgliu rùgliu

jadi purtannu 'i juri casi casi;

e scìnniri 'u vidìi e d'azziccari,

ccussì la jurnatedda a s'abbusckari!...

Ma quannu sulu sulu la matina

'ncignàvadi 'a jurnata, adduvi ja

a prima vota 'u ru facìa ssapiri,

e ggiriava 'nna picca mistiriusu;

e ssi gguardava ccumu suspittusu

s'ancunu lu vidìa... Ppi'nnu cancieddu  

si mpizzava nna picca e ssi stringia,

e appriessu s'u chiudìa - e curri curri,

pigliava 'nna viaredda e ss'a truttiava

e rrussu russu, e ccumu avissa cchiantu,

doppu si nni turnava. - Adduvi vadi?

dissa 'nnu juornu 'ncunu ca lu vidda _

Adduvi va ssu sstuortu la matina?

Ccà cc'è ru campusantu, no 'a cantina! _

E ssi dicisa ddi cci fari 'a spia;

e ss'ammucciàdi arrieti a 'nnu straduni...

Èccuti ccà lu stuortu... Avìa ppigliatu

'na viaredda sula 'mmienzu 'i cruci...

 Ah t'hai piscatu, piezzu 'i malandrinu!

ficia ra spia intr'a d'idda... 'U stuorticieddu

striscià 'nterra 'nu fòsparu e appicciàdi,

chiddu c'avia 'ntr'i manu: 'nu luminu!

 jjetta avanti, jetta... - E d'arrivatu

vicinu a d'una fossa ccì’ u pusàdi...

Si 'nginucchià ddà 'nterra e d'a cchiamari:

Oh mamma mia - 'ncignà 'mmienzu a ri chianti -

oh mamma mia, cchi ffa c'u nn'haiu abbusckatu

 mancu 'na lira, ieri, e 'u nn'haiu mangiatu?

Su cori, o mamma, nu nti pò scurdari;

e ru luminu nu nt'u fa mmancari...

E cchiansa, e cchiansa... E 'nnu vasuni 'u cori

ccu 'a manu trimulanti li mannàdi...

Ma si sintì 'nnu strùsciu d'u straduni:

ficia 'nnu zumpu 'u stuortu, e ss'a scappàdi...

===================================