Achille Curcio

da “HJUMARA”

 

Fucina jonica, Catanzaro, 1983

 

 

HJUMARA

 

 

 

De tutti li jochi chi fici guagliuna

non resta cchiù nenta nte chista sirata;

eppuru sti strati, stu vecchiu purtuna

mi furu cumpagni nte chiddha jornata,

chi tuttu era jocu, chi tuttu era cantu

si u celu mustrava d’azzurru nu mantu.

 

De tutt’i speranzi cuvati nt’o cora

non resta na scagghia cà tuttu sparìu;

chist’anima trema videndu ca fora

na negghia passandu stu celu tingiu

e tuttu cumpara de niru velatu

stu mara, stu sula, stu mundu cangiatu.

 

Nte chista sirata domandu a lu ventu

duva iddhu portau la mia giovinezza;

e duva mo porta stu caru lamentu

de st’anima nira, cchiù nira ‘e na pezza.

Lu ventu rispunda ca tuttu scumpara,

cà resta la vita na vera hjumara.

 

Hjumara chi porta lontanu l’affanni

d’o riccu signura, d’o peju sciancatu,

li belli jornati, l’amuri e li nganni,

speranzi, suspiri, nu sonnu spezzatu.

Hjumara maligna chi tuttu trascina

e poi cu nu vuddhu(1) ti scriva la fina.

 

(1) vuddhu = vortice

 


 

L’URA CHI ASPETTU

 

 

 

Ogni tantu parrandu cu stu mara

mi mentu poi ma scrivu li paroli

chi va dicendu queta la hjumara

o nt’o celu volandu i risignoli.

 

E cuntu lu peniju de la luna

quandu na neglia scura la cumbogghia,

o d’o poveru u chiantu e u tremasuna

quandu p’o friddu tuttu si ricogghia.

 

L’anima menta l’ali e nescia fora

ma senta ngrizzulata (1) li lamenti

chi va facendu u jornu quandu mora

o de l’amanti i peni e giuramenti.

 

O li discurzi chi nt’o celu fannu

li stiddhi nte sta notta de jennaru,

o li paroli ch’i vampati dannu

sagghiendu allariu nte lu focularu.

 

E’ l’ura ducia chi ogni tantu aspettu

pe quetara stu cora de poeta;

è n’ura ducia chi mi scinda mpettu

e allora la paccìa puru s’acqueta.

 

 

 

(1) ngrizzulata=rabbrividita


 

A  PRIMAVERA

 

 

Finiu lu jelu,

finiu frevaru;

cumpara u celu

d’azzurru chiaru.

 

Marzu venendu

pacciu e scuntrusu

portau ridendu

quasi pietusu,

 

na spera ‘e sula.

St’occhiu malatu

mo si cunzula

guarda ‘ncantatu.

 

A primavera

si rivigghiau

e la bruvera

puru mustrau

 

ca po’ dunara

hjiri de festa.

Sta mendulara

cangiau la vesta :

 

i rami storti

s’adderizzaru;

eranu morti,

resuscitaru.

 

Nt’o voscu senti

na serenata:

spinzi (1) cuntenti

nte sa jornata

 

 

 

(1) spinzi=fringuelli

 

dinnu ca u vernu

già si nda jìu;

era nu mpernu,

mo si finìu.

 

La cicareddha (1)

canta mpazzata;

na rindineddha

cu na vulata

 

dicia a la genta

ca è primavera;

dicia cuntenta

ca la parrera

 

s’inchìu de hjuri

nte na nottata,

s’inchìu d’adduri

cu na ventata.

 

 

 

 1. cicareddha=cinciallegra

 


 

MA TI DUNAI L’AMURI

 

 

Mo su’ tant’anni chi mi stai vicina

e stu tempu chi passa mai ti cangia:

nt’a casa mia restasti na rigina

senza curuna e senza vesta a frangia.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Restasti queta supportandu a mia

chi nu jornu pacciju e n’atru cantu;

supportatsti sta brutta malatia

fatta de freva a risi e freva a chiantu.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Chi trovasti nt’a casa mia spogghiata

quandu venisti quasi vrigognusa?

Trovasti sulu a tavula conzata

e na minestra fridda e mpingerusa.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Trovasti nu poeta annamuratu

chi jia parrandu cu li hjuri e a luna;

ti mentisti ma curi stu malatu

chi cercava a li stiddhi la fortuna.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Trovasti nte na cascia arrumbulata (1)

st’anima mia chi poi l’arripezzasti (2):

nu vasu, nu suspiru e na gugghiata

e pacenzusa queta l’acconzasti.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

 1. arrumbulata = aggrovigliata
 2. arripezzasti = rattoppasti


 

Mo su’ tant’anni chi mi stai vicina

e stu cora cchiù pacciu de na vota

trema sulu pe tia sira e matina

mo chi l’anima mia para ricota (1)

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

 

 

 

 

 

 

(1) ricota = raccolta


 

NATALA CU I LUPI

 

 

 

O ventu d’a Sila,

chi arrivi currendu,

chi nova mi porti

stasira venendu?

 

Moriru li lupi

pe friddu e pe fama;

c’è armenu nt’a notta

na vucia chi chiama?

 

Tornaru i briganti

lu voscu dassandu,

vicini lu focu

ricoti cantandu?

 

Cu’ sapa chi dinnu

li pini accoppati,

cuverti de niva,

de jancu pittati!

 

Stasira è Natala,

è festa d’amuri,

ma u mundu è na guerra,

na hjuma e duluri.

 

Ed iu tantu affrittu

nte chista vijila

volera ma sugnu

pastura a la Sila.

 

Ma fazzu u prisepiu

ammenzu li pini,

passandu la festa

cu i lupi vicini.

 

 

 

 

Cà armenu li lupi

nascendu u bambinu

teneranu mpacia

l’agneddhu vicinu.

 

E quanta allegrizzi

nte chiddhi paraggi

ma vidi i briganti

vestuti ‘e re magi.

 

Nte chiddhu silenziu

chi sapa ‘e misteru

chi ducia Natala

facera daveru.

 

Ammenzu li lupi

ammenzu i briganti

mbischiera nt’a notta

preghieri cu canti.

 

Sentera stu cora

nu pocu acquetatu

e a notta guardandu

lu celu stiddhatu

 

videra a cometa

ancora chi fuja,

dappressu currera

gridandu “alleluja”.

 


 

SI MUNGI L’OLIVI COGGHIUTI A JENNARU

 

 

 

Si mungi l’oliva cogghiuti a jennaru

de fimmani, stanchi cu l’occhiu mpetratu

inchiendu e sbotandu nu vecchiu panaru,

ti nescia sudura ad uogghiu mbischiatu.

 

Scentini (1) chi a nutta dassandu la casa

cum’umbri sperduti si movanu chianu;

u ventu nchiatratu cu amuri li vasa

e u peda ncaddhatu li porta luntanu.

 

-“Cummara, cchiù prestu, currimu cà è tardu;

stanotta on dormivi cà Ntoni ciangìa.

Pe spisa portavi nu pana cu lardu

cà nuddhu cridenza mi facia per via”.

 

-“Bettuzza, chi dissa u dottora de Ntoni?”

-“Cummara, mi dissa ca è tantu malatu,

ca criscia minutu pe tanti ragiuni,

ma supera u vernu ha m’è fortunatu”.

 

 • “Bettuzza, chi annata conzau lu Segnura,

l’olivi su’ marci non mbalanu nenta”.

-“Cummara, disgrazia, chi amara sbentura,

nu figghiu malatu, na casa pezzenta.

 

Currimu, currimu cà sona a campana

e già spunta l’arva guardandu a Rucceddha”. (2)

-“Bettuzza, u baruna e chjinu de pana,

nda ngorgia(3) carnazzu nte chiri gudeddha!”.

 

 1. scentini=meschini
 2. Rucceddha=Rocceleltta in agro di Borgia
 3. ngorgia=ingozza


 

 • “Cummara, chi mundu, cui ciangia e cui rida,

cui mora de fama, cui schiatta mangiandu.

Iu sugnu dijuna, nessunu mi crida,

neppuru li santi chi vaju pregandu”.

 

-“Bettuzza, ‘nt’a chiesa lu parracu dicia

ca simu figghjoli d’a stessa famigghja;

cà guali lu Patra nu jornu ni ficia,

e guali la morta venendu nci pigghia”.

 

-“Cummara, io su’ guala de chiddha chi ciangia,

de chiddha chi spera ma sempre dijuna;

la fama è la stessa ma quandu si mangia

penzau mai lu prèvita chi mangia u baruna?”

 

-“Cummara, arrivamma, cogghjimu a jornata;

già prima ma ncignu(1) mi dola a cudiddha(2);

Madonna mia friddu, chi brutta vernata,

mo tutta sta crita li pedi mi mpiddha”(3).

 

Nt’a casa luntana si senta ciangira

e doppu nu gridu nu vucia e guagliuna

comincia la ninna ma facia sentira,

cercandu m’acqueta cu chissa canzuna:

 

“Ntonuzzu mio caru, Ntonuzzu malatu,

va fammi li sonni c’a mamma è luntana;

tornandu ‘e l’olivi ti trova sanatu,

ti conza na suppa cu latta e cu pana.

 

 1. ma ncignu=di cominciare
 2. cudiddha=schiena
 3. mpiddha=affonda nel terreno


 

O sonni luntani, veniti currendu,

pigghiativi a Ntoni ma facia li nanni;

portatelu ncelu si vacia ciangendu

cà io vi lu vestu cu scarpi e cu panni”.

 

S’acqueta Ntonuzzu ma cangia culura:

Nu sonnu luntanu, luntanu u portau;

la mamma tornandu lu vesta cu cura,

lu vasa ciangendu ca mò s’acquetau.


 

LA VITA CHI SONNAI

 

 

 

La vita chi sonnai non era amara

era fatta de canti e de risati

era juruta cumu mendulara(1)

chi mustrava li rami mbrillantati.

 

La vita chi sonnai era lucenta

cumu su’ l’occhi toi quandu mi guardi,

e quandu duni amuri a stu pezzenta

chi si trovau ma campa cu bastardi.

 

La vita chi sonnai era nchiettata(2)

comu na trizza ‘e hjuri nt’a coneddha(3)

quandu u sula vampija(4)na jornata

e pitta d’oru i casi d’a vineddha(5).

 

Eranu i strati longhi e ncatramati

a li sipali on c’era nu ruvettu(6),

cantavanu i cicali annamurati,

sonava u pecuraru nu frischiettu.

 

 

 

 1. mendulara=mandorlo
 2. nchiettata=intrecciata
 3. coneddha=edicola sacra
 4. vampja=fiammeggia
 5. vineddha=vicolo
 6. ruvettu=rovo

 


 

Nt’a vita chi sonnai non c’era guerra,

non c’era nu pezzenta nte la via

e comu na hjumara supra terra

ducia la vita e queta si sciogghjia.

 

Nu vagghiu(1) randa, tanti casi ngiru,

gridati de guagliuni joculani

arrampicati u pigghianu n’agghjiru(2)

o jettandu all’aceddhi mazzacani(3).

 

Sirati ‘e  luna muti e senza ventu

accuordi de chitarri chi sonai;

nottati senza mancu nu lamentu :

era la vita cumu la sonnai.

 

 

 

 

 1. vagghiu=cortile
 2. agghjiru=ghiro
 3. mazzacani=ciottoloni

 

 


 

VIENTU D’OTTOBRA

 

 

 

Stu ventu d’ottobra comincia a spogghiara

nte l’ortu a nucara(1)

e pampini sicchi chi l’umbri dunaru

mò queti posaru

nt’a terra vagnata.

 

La pergula amica mi para ntostata

è cumu mpetrata!

Stendendu li rami mi mustra d’o celu

na negghia, nu velu.

Mò caju malatu,

 

cà l’occhiu cercandu stu sula ammucciatu

diventa vagnatu

ed ogni jornata refridda stu cora.

Na pampina mora

e mora ciangendu,

 

cà u ventu d’a Sila la porta venendu

luntanu, currendu.

 

 

 

 

(1) nucara=il noce

 


 

NUI ATRI(1)

 

 

Campamma tanti seculi cuntenti

e sta terra nci dava u necessariu

m’ammucciamu d’a fama li lamenti

macari cu na pezza pe sipariu.

 

Poi vinnaru currendu cu i cavaddhi

‘e luntanu sordati piemontisi

portandu guerra, siminandu paddhi,

cà avianu de jungìra li paisi.

 

S’avia de fari randa lu stivala

pe cacciara a pedati i forestieri;

s’avìa de dara pana a lu cozzala(1)

e cangiara d’o polulu i penzeri.

 

E tu, Calabria mia, mancu cangiasti

doppu cent’anni e cchiù la malasorta;

perdisti li patruni chi cacciasti

e pe la genta toi ncignau la morta.

 

 

(*) Nui atri=noi altri

(1) cozzala=uomo rozzo


 

Partiru i megghiu, quasi a na murrata,

ma cercanu a la genta chi chi cacciamma

pe carità nu pana e na vuccata,

pe spamara a la casa figghi e mamma.

 

Ma cercanu scornusi nu lavuru

chi tu, Calabria mia, non ci poi dara,

cà ti sonau l’Itallia lu mortoru(1)

e ti stendiu pietusa nte na vara(2).

 

Ma nuddhu ‘e chisti figghi mai ti scorda,

cà ncalavrisa cantanu ogni sira,

e ognunu stu paisa s’arricorda

e pe stu mara toi sempre suspira.

 

Guardali quandu tornanu a Natala,

quantu preju(3) movendu l’occhi ngiru;

quanta felicità sagghiendu a scala

de chiddha casa vecchia chi nesciru.

 

 

 

 

 1. mortoru=campane a morto
 2. vara=cassa funebre
 3. preju=contentezza


 

 

 

 

 

 

Poveri figghi, chi, tornandu a tia,

ti trovanu cchiù vecchia e abbandunata,

cà nuddhu ti curau sta malatia

e nuddhu cchiù ti porgia na vuccata.

 

Restamma tanti seculi aspettandu,

mpingiuti a la finestra ma guardamu

si d’a marina u juornu jia spuntandu

cchiù chiaru, cu allegrizzi ma guardamu.

 

Restamma cu stu mara chi nci canta

na canzuna ‘e speranza e de dulura;

a panza nci restau sempe vacanta,

mutu lu focu e muta la frssura.

 

E l’arva è sempa nira, mai si cangia;

si sta strudendu ‘u micciu a la lumera;

la genta ancora crida, ancora ciangia

e guardandu sta terra ancora spera.


 

L’AMICI

 

 

 

 

Mò sulu cchiù nun su’: cu mia discurra

l’acqua chi scinda queta d’a hjumara

e l’unda de stu mara

mi tena cumpagnia.

 

E si caminu i petri d’ogni via

m’accarizzanu duci la pedata,

mi vasa na ventata

e allura mi cunzulu.

 

Campu ciangendu ma non sugnu sulu:

lacrimi jetta u celu nt’a vernata

e l’anima nchiatrata

nu pocu si caddija.

 

Parra cu mia nte l’ortu chi janchija

a niva, quandu scinda nte jennaru,

e quetu u focularu

mi canta na canzuna.

 

Ogni vampata comu na perzuna

parra cu mia de cosi ormai passati,

de jorni suspirati,

de n’ura ormai perduta.

 

Nu hjura quandu sboccia mi saluta

e mi saluta l’erva quannu criscia

e u ventu quandu alliscia

de l’arvuri i curini.

 

E l’umbri quandu a notta su’ vicini

mi mpascianu sti carni e mi cunzulu;

nt’o mundu non su’ sulu

cà puru u scuru è amicu.

 

 

 

 

 

 

 

da “HJUMARA”

 

Fucina jonica, Catanzaro, 1983

 

 

HJUMARA

 

 

 

De tutti li jochi chi fici guagliuna

non resta cchiù nenta nte chista sirata;

eppuru sti strati, stu vecchiu purtuna

mi furu cumpagni nte chiddha jornata,

chi tuttu era jocu, chi tuttu era cantu

si u celu mustrava d’azzurru nu mantu.

 

De tutt’i speranzi cuvati nt’o cora

non resta na scagghia cà tuttu sparìu;

chist’anima trema videndu ca fora

na negghia passandu stu celu tingiu

e tuttu cumpara de niru velatu

stu mara, stu sula, stu mundu cangiatu.

 

Nte chista sirata domandu a lu ventu

duva iddhu portau la mia giovinezza;

e duva mo porta stu caru lamentu

de st’anima nira, cchiù nira ‘e na pezza.

Lu ventu rispunda ca tuttu scumpara,

cà resta la vita na vera hjumara.

 

Hjumara chi porta lontanu l’affanni

d’o riccu signura, d’o peju sciancatu,

li belli jornati, l’amuri e li nganni,

speranzi, suspiri, nu sonnu spezzatu.

Hjumara maligna chi tuttu trascina

e poi cu nu vuddhu(1) ti scriva la fina.

 

(1) vuddhu = vortice

 


L’URA CHI ASPETTU

 

 

 

Ogni tantu parrandu cu stu mara

mi mentu poi ma scrivu li paroli

chi va dicendu queta la hjumara

o nt’o celu volandu i risignoli.

 

E cuntu lu peniju de la luna

quandu na neglia scura la cumbogghia,

o d’o poveru u chiantu e u tremasuna

quandu p’o friddu tuttu si ricogghia.

 

L’anima menta l’ali e nescia fora

ma senta ngrizzulata (1) li lamenti

chi va facendu u jornu quandu mora

o de l’amanti i peni e giuramenti.

 

O li discurzi chi nt’o celu fannu

li stiddhi nte sta notta de jennaru,

o li paroli ch’i vampati dannu

sagghiendu allariu nte lu focularu.

 

E’ l’ura ducia chi ogni tantu aspettu

pe quetara stu cora de poeta;

è n’ura ducia chi mi scinda mpettu

e allora la paccìa puru s’acqueta.

 

 

 

(1) ngrizzulata=rabbrividita


A  PRIMAVERA

 

 

Finiu lu jelu,

finiu frevaru;

cumpara u celu

d’azzurru chiaru.

 

Marzu venendu

pacciu e scuntrusu

portau ridendu

quasi pietusu,

 

na spera ‘e sula.

St’occhiu malatu

mo si cunzula

guarda ‘ncantatu.

 

A primavera

si rivigghiau

e la bruvera

puru mustrau

 

ca po’ dunara

hjiri de festa.

Sta mendulara

cangiau la vesta :

 

i rami storti

s’adderizzaru;

eranu morti,

resuscitaru.

 

Nt’o voscu senti

na serenata:

spinzi (1) cuntenti

nte sa jornata

 

 

 

(1) spinzi=fringuelli

 

dinnu ca u vernu

già si nda jìu;

era nu mpernu,

mo si finìu.

 

La cicareddha (1)

canta mpazzata;

na rindineddha

cu na vulata

 

dicia a la genta

ca è primavera;

dicia cuntenta

ca la parrera

 

s’inchìu de hjuri

nte na nottata,

s’inchìu d’adduri

cu na ventata.

 

 

 

 1. cicareddha=cinciallegra

 


MA TI DUNAI L’AMURI

 

 

Mo su’ tant’anni chi mi stai vicina

e stu tempu chi passa mai ti cangia:

nt’a casa mia restasti na rigina

senza curuna e senza vesta a frangia.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Restasti queta supportandu a mia

chi nu jornu pacciju e n’atru cantu;

supportatsti sta brutta malatia

fatta de freva a risi e freva a chiantu.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Chi trovasti nt’a casa mia spogghiata

quandu venisti quasi vrigognusa?

Trovasti sulu a tavula conzata

e na minestra fridda e mpingerusa.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Trovasti nu poeta annamuratu

chi jia parrandu cu li hjuri e a luna;

ti mentisti ma curi stu malatu

chi cercava a li stiddhi la fortuna.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

Trovasti nte na cascia arrumbulata (1)

st’anima mia chi poi l’arripezzasti (2):

nu vasu, nu suspiru e na gugghiata

e pacenzusa queta l’acconzasti.

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

 1. arrumbulata = aggrovigliata
 2. arripezzasti = rattoppasti

Mo su’ tant’anni chi mi stai vicina

e stu cora cchiù pacciu de na vota

trema sulu pe tia sira e matina

mo chi l’anima mia para ricota (1)

Ma ti dunai l’amuri,

ma ti dunai duluri.

 

 

 

 

 

 

 

(1) ricota = raccolta


NATALA CU I LUPI

 

 

 

O ventu d’a Sila,

chi arrivi currendu,

chi nova mi porti

stasira venendu?

 

Moriru li lupi

pe friddu e pe fama;

c’è armenu nt’a notta

na vucia chi chiama?

 

Tornaru i briganti

lu voscu dassandu,

vicini lu focu

ricoti cantandu?

 

Cu’ sapa chi dinnu

li pini accoppati,

cuverti de niva,

de jancu pittati!

 

Stasira è Natala,

è festa d’amuri,

ma u mundu è na guerra,

na hjuma e duluri.

 

Ed iu tantu affrittu

nte chista vijila

volera ma sugnu

pastura a la Sila.

 

Ma fazzu u prisepiu

ammenzu li pini,

passandu la festa

cu i lupi vicini.

 

 

 

 

Cà armenu li lupi

nascendu u bambinu

teneranu mpacia

l’agneddhu vicinu.

 

E quanta allegrizzi

nte chiddhi paraggi

ma vidi i briganti

vestuti ‘e re magi.

 

Nte chiddhu silenziu

chi sapa ‘e misteru

chi ducia Natala

facera daveru.

 

Ammenzu li lupi

ammenzu i briganti

mbischiera nt’a notta

preghieri cu canti.

 

Sentera stu cora

nu pocu acquetatu

e a notta guardandu

lu celu stiddhatu

 

videra a cometa

ancora chi fuja,

dappressu currera

gridandu “alleluja”.

 


SI MUNGI L’OLIVI COGGHIUTI A JENNARU

 

 

 

Si mungi l’oliva cogghiuti a jennaru

de fimmani, stanchi cu l’occhiu mpetratu

inchiendu e sbotandu nu vecchiu panaru,

ti nescia sudura ad uogghiu mbischiatu.

 

Scentini (1) chi a nutta dassandu la casa

cum’umbri sperduti si movanu chianu;

u ventu nchiatratu cu amuri li vasa

e u peda ncaddhatu li porta luntanu.

 

-“Cummara, cchiù prestu, currimu cà è tardu;

stanotta on dormivi cà Ntoni ciangìa.

Pe spisa portavi nu pana cu lardu

cà nuddhu cridenza mi facia per via”.

 

-“Bettuzza, chi dissa u dottora de Ntoni?”

-“Cummara, mi dissa ca è tantu malatu,

ca criscia minutu pe tanti ragiuni,

ma supera u vernu ha m’è fortunatu”.

 

 • “Bettuzza, chi annata conzau lu Segnura,

l’olivi su’ marci non mbalanu nenta”.

-“Cummara, disgrazia, chi amara sbentura,

nu figghiu malatu, na casa pezzenta.

 

Currimu, currimu cà sona a campana

e già spunta l’arva guardandu a Rucceddha”. (2)

-“Bettuzza, u baruna e chjinu de pana,

nda ngorgia(3) carnazzu nte chiri gudeddha!”.

 

 1. scentini=meschini
 2. Rucceddha=Rocceleltta in agro di Borgia
 3. ngorgia=ingozza

 • “Cummara, chi mundu, cui ciangia e cui rida,

cui mora de fama, cui schiatta mangiandu.

Iu sugnu dijuna, nessunu mi crida,

neppuru li santi chi vaju pregandu”.

 

-“Bettuzza, ‘nt’a chiesa lu parracu dicia

ca simu figghjoli d’a stessa famigghja;

cà guali lu Patra nu jornu ni ficia,

e guali la morta venendu nci pigghia”.

 

-“Cummara, io su’ guala de chiddha chi ciangia,

de chiddha chi spera ma sempre dijuna;

la fama è la stessa ma quandu si mangia

penzau mai lu prèvita chi mangia u baruna?”

 

-“Cummara, arrivamma, cogghjimu a jornata;

già prima ma ncignu(1) mi dola a cudiddha(2);

Madonna mia friddu, chi brutta vernata,

mo tutta sta crita li pedi mi mpiddha”(3).

 

Nt’a casa luntana si senta ciangira

e doppu nu gridu nu vucia e guagliuna

comincia la ninna ma facia sentira,

cercandu m’acqueta cu chissa canzuna:

 

“Ntonuzzu mio caru, Ntonuzzu malatu,

va fammi li sonni c’a mamma è luntana;

tornandu ‘e l’olivi ti trova sanatu,

ti conza na suppa cu latta e cu pana.

 

 1. ma ncignu=di cominciare
 2. cudiddha=schiena
 3. mpiddha=affonda nel terreno

O sonni luntani, veniti currendu,

pigghiativi a Ntoni ma facia li nanni;

portatelu ncelu si vacia ciangendu

cà io vi lu vestu cu scarpi e cu panni”.

 

S’acqueta Ntonuzzu ma cangia culura:

Nu sonnu luntanu, luntanu u portau;

la mamma tornandu lu vesta cu cura,

lu vasa ciangendu ca mò s’acquetau.


LA VITA CHI SONNAI

 

 

 

La vita chi sonnai non era amara

era fatta de canti e de risati

era juruta cumu mendulara(1)

chi mustrava li rami mbrillantati.

 

La vita chi sonnai era lucenta

cumu su’ l’occhi toi quandu mi guardi,

e quandu duni amuri a stu pezzenta

chi si trovau ma campa cu bastardi.

 

La vita chi sonnai era nchiettata(2)

comu na trizza ‘e hjuri nt’a coneddha(3)

quandu u sula vampija(4)na jornata

e pitta d’oru i casi d’a vineddha(5).

 

Eranu i strati longhi e ncatramati

a li sipali on c’era nu ruvettu(6),

cantavanu i cicali annamurati,

sonava u pecuraru nu frischiettu.

 

 

 

 1. mendulara=mandorlo
 2. nchiettata=intrecciata
 3. coneddha=edicola sacra
 4. vampja=fiammeggia
 5. vineddha=vicolo
 6. ruvettu=rovo

 


Nt’a vita chi sonnai non c’era guerra,

non c’era nu pezzenta nte la via

e comu na hjumara supra terra

ducia la vita e queta si sciogghjia.

 

Nu vagghiu(1) randa, tanti casi ngiru,

gridati de guagliuni joculani

arrampicati u pigghianu n’agghjiru(2)

o jettandu all’aceddhi mazzacani(3).

 

Sirati ‘e  luna muti e senza ventu

accuordi de chitarri chi sonai;

nottati senza mancu nu lamentu :

era la vita cumu la sonnai.

 

 

 

 

 1. vagghiu=cortile
 2. agghjiru=ghiro
 3. mazzacani=ciottoloni

 

 


VIENTU D’OTTOBRA

 

 

 

Stu ventu d’ottobra comincia a spogghiara

nte l’ortu a nucara(1)

e pampini sicchi chi l’umbri dunaru

mò queti posaru

nt’a terra vagnata.

 

La pergula amica mi para ntostata

è cumu mpetrata!

Stendendu li rami mi mustra d’o celu

na negghia, nu velu.

Mò caju malatu,

 

cà l’occhiu cercandu stu sula ammucciatu

diventa vagnatu

ed ogni jornata refridda stu cora.

Na pampina mora

e mora ciangendu,

 

cà u ventu d’a Sila la porta venendu

luntanu, currendu.

 

 

 

 

(1) nucara=il noce

 


NUI ATRI(1)

 

 

Campamma tanti seculi cuntenti

e sta terra nci dava u necessariu

m’ammucciamu d’a fama li lamenti

macari cu na pezza pe sipariu.

 

Poi vinnaru currendu cu i cavaddhi

‘e luntanu sordati piemontisi

portandu guerra, siminandu paddhi,

cà avianu de jungìra li paisi.

 

S’avia de fari randa lu stivala

pe cacciara a pedati i forestieri;

s’avìa de dara pana a lu cozzala(1)

e cangiara d’o polulu i penzeri.

 

E tu, Calabria mia, mancu cangiasti

doppu cent’anni e cchiù la malasorta;

perdisti li patruni chi cacciasti

e pe la genta toi ncignau la morta.

 

 

(*) Nui atri=noi altri

(1) cozzala=uomo rozzo


Partiru i megghiu, quasi a na murrata,

ma cercanu a la genta chi chi cacciamma

pe carità nu pana e na vuccata,

pe spamara a la casa figghi e mamma.

 

Ma cercanu scornusi nu lavuru

chi tu, Calabria mia, non ci poi dara,

cà ti sonau l’Itallia lu mortoru(1)

e ti stendiu pietusa nte na vara(2).

 

Ma nuddhu ‘e chisti figghi mai ti scorda,

cà ncalavrisa cantanu ogni sira,

e ognunu stu paisa s’arricorda

e pe stu mara toi sempre suspira.

 

Guardali quandu tornanu a Natala,

quantu preju(3) movendu l’occhi ngiru;

quanta felicità sagghiendu a scala

de chiddha casa vecchia chi nesciru.

 

 

 

 

 1. mortoru=campane a morto
 2. vara=cassa funebre
 3. preju=contentezza

 

 

 

 

 

Poveri figghi, chi, tornandu a tia,

ti trovanu cchiù vecchia e abbandunata,

cà nuddhu ti curau sta malatia

e nuddhu cchiù ti porgia na vuccata.

 

Restamma tanti seculi aspettandu,

mpingiuti a la finestra ma guardamu

si d’a marina u juornu jia spuntandu

cchiù chiaru, cu allegrizzi ma guardamu.

 

Restamma cu stu mara chi nci canta

na canzuna ‘e speranza e de dulura;

a panza nci restau sempe vacanta,

mutu lu focu e muta la frssura.

 

E l’arva è sempa nira, mai si cangia;

si sta strudendu ‘u micciu a la lumera;

la genta ancora crida, ancora ciangia

e guardandu sta terra ancora spera.


L’AMICI

 

 

 

 

Mò sulu cchiù nun su’: cu mia discurra

l’acqua chi scinda queta d’a hjumara

e l’unda de stu mara

mi tena cumpagnia.

 

E si caminu i petri d’ogni via

m’accarizzanu duci la pedata,

mi vasa na ventata

e allura mi cunzulu.

 

Campu ciangendu ma non sugnu sulu:

lacrimi jetta u celu nt’a vernata

e l’anima nchiatrata

nu pocu si caddija.

 

Parra cu mia nte l’ortu chi janchija

a niva, quandu scinda nte jennaru,

e quetu u focularu

mi canta na canzuna.

 

Ogni vampata comu na perzuna

parra cu mia de cosi ormai passati,

de jorni suspirati,

de n’ura ormai perduta.

 

Nu hjura quandu sboccia mi saluta

e mi saluta l’erva quannu criscia

e u ventu quandu alliscia

de l’arvuri i curini.

 

E l’umbri quandu a notta su’ vicini

mi mpascianu sti carni e mi cunzulu;

nt’o mundu non su’ sulu

cà puru u scuru è amicu.